Robbinsdale Area Schools

Distance Learning PLUS - Student Support Centers

Desplácese hacia abajo para leer en español
Hoos u rog si aad ugu akhriso Soomaali
 

Dear Robbinsdale Area Schools families,

When the COVID-19 pandemic forced us into crisis learning last spring we heard from families that more robust support from schools was needed this year. We value the feedback shared by our families and used this information to refine our distance learning model.

In response, we rolled out the Distance Learning PLUS model in an effort to offer students more “hands-on” help, even while learning was happening virtually. 

Within our Distance Learning PLUS model, we are able to offer Student Support Centers at each school. Virtual and in-person options for assistance are available for all students - in all grade levels and in all subject areas. 

I encourage you to learn more by watching this video, featuring a few of our school administrators.

From tutoring and homework help; social-emotional support; technology assistance; school meals; access to social workers, counselors, culture and climate specialists; as well as school bus transportation to and from school - these services are free.

The services offered are available to all students, whether or not your student is struggling. Families can also connect with staff to get help with learning strategies, social-emotional support, access to early childhood parent educators, community resources and more.

To request support (including bus transportation) visit your school’s website and click on the ‘Student Support Center’ button on the homepage. Frequently asked questions, including information on what we’re doing to keep buildings clean, are available on the district website.

This program was designed with each of your students in mind - we encourage you to access these services. We continue to work with you in partnership to provide our students the best education possible.


Sincerely,

Dr. Stephanie Burrage
Interim Superintendent
Robbinsdale Area Schools

Share feedback
 


español

Estimadas familias de las Escuelas del área de Robbinsdale:

Cuando la primavera pasada la pandemia de COVID-19 nos forzó a aprender de una manera diferente durante esta crisis, las familias nos dijeron que este año escolar necesitaban un apoyo más sólido por parte de las escuelas. Valoramos los comentarios compartidos por nuestras familias y usamos esta información para mejorar nuestro modelo de aprendizaje a distancia.

En respuesta, implementamos el modelo de Aprendizaje a distancia PLUS en un esfuerzo por ofrecerles a los estudiantes más ayuda "práctica", incluso mientras el aprendizaje se realizaba virtualmente.

Dentro de nuestro modelo de Aprendizaje a distancia PLUS, podemos ofrecer Centros de apoyo al estudiante en cada escuela. Tenemos disponibles opciones de asistencia virtual y en persona para todos los estudiantes, en los diferentes grados y en todas las materias.

Los invito a aprender más mirando este video que presenta a algunos de los administradores de nuestras escuelas.

Servicios como tutorías y ayuda con las tareas; apoyo social y emocional; asistencia con tecnología; comidas de la escuela; acceso a trabajadores sociales, consejeros y especialistas en cultura y clima; así como el servicio de autobús escolar hacia y desde la escuela son servicios gratuitos.

Los servicios ofrecidos están disponibles para todos los estudiantes, independientemente de si tienen dificultades o no. Las familias también pueden conectarse con el personal de la escuela para obtener ayuda con estrategias de aprendizaje, apoyo socioemocional, acceso a educadores de padres de la niñez temprana, recursos de la comunidad y más.

Para solicitar apoyo (incluido el transporte en autobús), por favor visiten la página web de su escuela y hagan clic en el botón "Centro de apoyo al estudiante" en la página de inicio. Una lista de preguntas frecuentes, incluyendo información sobre qué estamos haciendo para mantener nuestros edificios limpios, está disponible en la página web del distrito.

Este programa fue diseñado pensando en cada uno de sus hijos. Los incentivamos a que accedan a estos servicios. Seguimos trabajando junto a ustedes para brindarles a los estudiantes la mejor educación posible.
 

Atentamente,

Dra. Stephanie Burrage
Superintendenta interina
Escuelas del área de Robbinsdale

Compartir comentarios
 


Soomaali

Qoysaska Qaaliga ah ee Dugsiyada Aagga Robbinsdale,

Markii uu Cudurka faafa ee COVID-19 nagu khasbay inaan wax ka barano dhibaatooyinkii gugii la soo dhaafay, waxaan ka maqalnay qoysaska baahida taageero xoogan oo ka timaada iskuulada sannadkan. Waxaan qaddarinaynaa jawaab celinta ay nala wadaagaan qoysaskeena waxaanan u adeegsanay macluumaadkan si aan u hufno qaabkeenna  waxbarashada fogaanta.

Jawaab ahaan waxaan soo rognay qaabka Waxbarashada Fogaanta PLUS anagoo dadaal ugu jirna inaan ardayda siino taageero “gacan qabasho” dheeraad ah, xitaa iyadoo waxbarashadu dhacaysay fogaan.

Qaabkeena Waxbarashada Fogaanta PLUS gudihiisa, waxaan awood u leenahay inaan ku bixinno Xarumo Taageera Ardayda oo ku yaal dugsi kasta. Ikhtiyaarrada caawimaadda khadka tooska ah iyo ka qof ahaaneedba ayaa loo heli karaa dhammaan ardayda - dhammaan heerarka fasal iyo dhammaan maadooyinka.

Waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad waxbadan ka barataan daawashada fiidiyowgan, oo muujinaya qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dugsigeennu.

Laga bilaabo caawinta barista iyo shaqada guriga; taageero shucuurta bulshonimo; caawinta farsamada; cunnada iskuulka; helitaanka shaqaalaha bulshada, lataliyayaasha, iyo khubarada dhaqanka iyo cimilada; sidoo kale gaadiidka baska iskuulka ee loo raaco loogana yimaado - adeegyadan waa khidmad la’aan.

Adeegyada la bixiyo ayaa loo heli karaa dhammaan ardayda, haddii ardaygu dhibtoonayo iyo haddii kale. Qoysasku waxay sidoo kale la xiriiri karaan shaqaalaha si ay uga caawiyaan istiraatiijiyado waxbarasho, taageero shucuurta bulshonimo, helitaanka aqoonyahanada waalidka carruurnimada hore, ilaha bulshada, iyo inbadan.

Si aad u codsatid taageero (oo ay ku jiraan gaadiidka baska) booqo websaydhka dugsigaaga oo guji badhanka "Xarunta Taakulaynta Ardayda" ee ku taal bogga guriga. Su'aalaha badanaa la iswaydiiyo, oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan waxa aan samaynayno si aan nadaafadda u ilaalino, ayaa laga heli karaa websaydhka degmada.

Barnaamijkan waxaa la qaabeeyey iyadoo arday kasta maskaxda lagu hayo - Waxaan kugu dhiiri galinaynaa inaad hanato adeegyadan. Waxaan sii wadaynaa inaan kugula shaqayno iskaashi si aan ardaydeena u siinno waxbarashada ugu fiican ee suuragalka ah.
 

Si daacadnimo ah,

Dr. Stephanie Burrage
Kormeeraha Guud ee ku Meel-gaarka ah
Dugsiyada Aagga Robbinsdale

Nala wadaag ra’yi